5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

رضا آدینه وند

سمت: نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان
با هفده سال سابقه و انجام پروژه های متفاوت از جمله شرکت لی لی پوت با شعار اخلاق حرفه ای و سرعت و دقت.